Miło Cię gościć w naszych słodkich progach
<
>
pl
Koszyk (0)
Brak produktów w koszyku.
WRÓĆ DO ZAKUPÓW

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego SŁODKI TOWAR

§ 1. Informacje wstępne

Sklep internetowy Słodki Towar działający pod adresem: www.slodkitowar.pl, jest prowadzony przez firmę SWEET DREAMS Elżbieta Przybysz, która jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza z siedzibą w: ul. Starowiejska 56/26, 81-356 Gdynia, Polska. NIP: 5861626318, REGON: 220895707.

Niniejszy regulamin jest stworzony dla Klientów indywidualnych (Konsumentów) oraz dla Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slodkitowar.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sweet Dreams Elżbieta Przybysz z siedzibą w Gdyni, ul. Starowiejska 56/26, 81-356 Gdynia. NIP 5861626318, REGON 220895707.

Strona towaru – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towar – rzecz ruchoma lub usługa, prezentowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również – odpowiednio do cech towaru – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w formie zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, które mają stanowić przedmiot powyższej Umowy.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

Kontakt można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.

Adres e-mail: slodkitowar@wp.pl

Numer telefonu: +48 515 530 881

§ 4. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.slodkitowar.pl

Treść strony internetowej Sklepu oraz inne informacje oraz Towary przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu Sklepu.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających jego realizację.

§ 5. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript.
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • Włączona obsługa plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności w zakresie obsługi plików cookie zawarte są na stronie Sklepu.

§ 6. Informacje o produktach

Przedmiotem sprzedaży Sklepu są ręcznie wyrabiane, spersonalizowane Towary dekoracyjne z piernika, ozdabiane lukrem oraz innymi elementami dekoracyjnymi spożywczymi, a także w uzasadnionych przypadkach tasiemkami dekoracyjnymi.

Ze względu na specyfikę Towaru (wyroby tworzone całkowicie ręcznie) egzemplarze nabywane przez Klienta mogą nieznacznie różnić się (kształtem, kolorem, wielkością oraz rodzajem dekoracji) od tych prezentowanych w Sklepie.

Towary dekoracyjne z piernika, z tego samego wzoru, mogą również nieznacznie różnić się między sobą.

Towary dekoracyjne z piernika personalizowane na specjalne zamówienie, są wykonywane na wyraźne zlecenie Klienta. Usługodawca daje Klientowi możliwość personalizacji zamawianych Towarów, między innymi poprzez umożliwienie umieszczenia napisów zleconych bezpośrednio przez Klienta, pod warunkiem jednak, że nie będą one naruszały praw osób trzecich i nie będą zawierały treści niecenzuralnych.

Przedmiotem sprzedaży są również inne wyroby, zakupione do dalszej odsprzedaży.

§ 7. Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na Stronach Towarów w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny poszczególnych Towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

Cenę wiążącą i ostateczną do zapłaty przez Klienta stanowi suma ceny za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, które ma na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.

Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Procedura składania zamówienia obejmuje następujące czynności:

 1. Należy dokonać wyboru Towaru, który ma być przedmiotem Zamówienia. W tym celu należy:
 2. wybrać Towar, który ma stanowić przedmiot Zamówienia.
 3. na Stronie Towaru, jeśli jest to wymagane dla danego Towaru, wypełnić lub zaznaczyć właściwe pola personalizacji (na przykład kolor) Towaru oraz wskazać ilość zamawianych sztuk, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”.
 4. Potwierdzić zawartość koszyka, wybrać sposób dostawy, formę płatności oraz zaakceptować i potwierdzić ostateczną cenę za Zamówienie.
 5. Podać niezbędne dane osobowe i teleadresowe do realizacji Zamówienia.

Zamówienie na Towary inne niż prezentowane na Stronach Towarów w Sklepie, można składać jedynie drogą mailową, pod adresem: slodkitowar@wp.pl

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Sprzedający (Usługodawca) zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Zamówienia lub anulowania już przyjętego Zamówienia w przypadku Towarów personalizowanych, które naruszałyby prawa osób trzecich lub umieszczone na nich napisy zawierałyby treści niecenzuralne.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem:

 • Dla przelewów bankowych – zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego
 • Dla płatności on-line – otrzymania pozytywnej autoryzacji transakcji
 • Dla płatności kartą płatniczą – otrzymania pozytywnej autoryzacji transakcji

Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w całości za Zamówienie:

 • W trakcie składania Zamówienia, jeśli korzysta z funkcji obsługi płatności on-line lub kartą płatniczą.
 • Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na wskazanych rachunek bankowy Sprzedającego, jeśli korzysta z metody płatności przelewem bankowym.

W przypadku Zamówień indywidualnych (personalizowanych) Usługodawca i Klient mogą uzgodnić wpłatę zaliczki, którą Klient winien wpłacić przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji zamówienia. Moment zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Usługodawcy jest terminem rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Pozostałą kwotę za Zamówienie Klient jest zobowiązany wpłacić Usługodawcy w terminie 7 dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji lub z chwilą odbioru Zamówienia przez Klienta – w zależności od tego jak strony ustaliły między sobą.

§ 8. Koszt i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • do paczkomatów InPost
 • istniej możliwość odbioru osobistego w punkcie stacjonarnym

Sprzedający (Usługodawca) zastrzega jednak, że część Towarów dostępnych w ofercie nie może być dostarczanych w wysyłce kurierskiej. Informację taką Sprzedający zawsze umieszcza na Stronie produktowej danego Produktu.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu.

Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem on-line” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Cena dostawy zamówień o dużej wadze i/lub dużych gabarytach jest ustalana indywidualnie.

§ 9. Płatności

Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub na życzenie – fakturę.

Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem:

 • Przelewu bankowego – dokonanie zapłaty przelewem bankowym na konto firmowe Sprzedawcy:
 • 63 1750 0012 0000 0000 2962 1411
 • Przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system Płatności Shoplik - Przelewy 24

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 
Bramka płatnicza Przelewy24

§ 10. Odstąpienie od umowy / zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w § 10., pkt. 3 niniejszego Regulaminu). W tym celu winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Klient ma obowiązek odesłać zwracany towar Sprzedającemu niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 1., na własny koszt.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38., prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz
 7. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 9. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 10. W związku z §10. pkt. 6., Klientowi dokonującemu zamówienia w Sklepie nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy na Towary, służące zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta (Zestawy oraz pojedyncze Towary dekoracyjne z piernika personalizowane) i/lub produkty, które mają krótki termin przydatności do spożycia (poniżej 45 dni).

§ 11. Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedającego (Usługodawcy) wobec Kupującego, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.

Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego (Usługodawcy) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego (Usługodawcy) reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Towar powinien być w stanie nienaruszonym (bez widocznych śladów użytkowania oraz w nieuszkodzonym opakowaniu).

Paczki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej należy otwierać w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu lub uszkodzenia opakowania, które mogło wpłynąć na uszkodzenie Towaru, należy sporządzić, w obecności kuriera, Protokół Szkody. W przypadku braku takiego Protokołu Reklamacje nie będą uwzględniane.

W przypadku gdy umową Sprzedaży objęte są Towary spersonalizowane i wyrabiane na indywidualne zamówienie Klienta, ze względu na ręczne wykonanie, Towary z tego samego wzoru mogą się nieznacznie różnić między sobą, dlatego takie nieznaczne różnice w kształtach, kolorach, wielkościach oraz rodzajach dekoracji nie mogą stanowić przedmiotu reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający (Usługodawca) naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

W przypadku reklamacji Towaru należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania poprawionego produktu ponosi Sklep.

W przypadku gdy wynikiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pieniędzy, nastąpi on w formie opisanej w § 12. niniejszego Regulaminu.

§ 12. Zwrot środków

Sprzedający (Usługodawca) dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • Zwrotu Towaru z powodu odstąpienia od Umowy.
 • Uznania przez Sprzedającego (Usługodawcy) reklamacji oraz braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany go na nowy.

Zwrot środków nastąpi w takiej samej formie w jakiej dokonano płatności czyli:

 • Na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał płatności przelewem lub przelewem on-line.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 13. Dane osobowe w Sklepie Internetowym

Dane osobowe Klientów są traktowane przez Sklep jako poufne i są chronione zgodnie z regulacjami ustawy, a w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U., z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający (Usługodawca).

Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 • Jeśli Klient skorzysta ze sposobu płatności on-line lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym.
 • Jeśli Klient skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Chęć usunięcia lub zmiany danych osobowych Klient może zgłosić listownie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.

§ 14. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję